Zdobądź dyplo PIP Wypłyń na spokojne wody!

Lista kontrolna z komentarzem

tekst źródłowy przedstawiony w formie logicznie uporządkowanych bloków tematycznych z dziedziny bezpieczeństwa pracy (prawa pracy i bhp).

Test

Pytania przygotowane zostały w oparciu o wiadomości zawarte w opracowaniu.

Pakiet Edukacyjny

tekst czytany przez lektora, zbiór slajdów
Karta zgłoszenia
do programu

Wykaz aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do publikowanych poniżej przepisów odnosili się autorzy komentarzy zamieszczonych w publikacji. Stan aktów prawnych na dzień 30 czerwca 2013r

Aky prawne dotyczące prawa pracy i bhp:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tekst jedn. Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94, z późn. zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, (Dz.U. 1996 Nr 60, poz. 282, z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. 2007 Nr 196 poz. 1420 ),

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do cel ó w przewidzianych w Kodeksie pracy, (Dz.U. 1998 Nr 69 poz. 332, z późn. zm.),

 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, (Dz.U. 2003 Nr 89, poz. 828, z późn. zm.),

 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, (Dz.U. 1996 Nr 62, poz. 286, z późn. zm.),

 7. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (tekst jedn. Dz.U. 2002 Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.),

 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2010r w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011r., (Dz.U. 2010 Nr 194, poz.1288),

 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, (Dz.U. 1997 Nr 2, poz. 14, z późn. zm.),

 10. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (tekst jednolity Dz.U. 1996 Nr 70, poz. 335, z późn. zm.),

 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 169, poz.1650 z późn. zm.),

 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, (Dz.U. 2009 Nr 105, poz. 870),

 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, (Dz.U. 2005 Nr 157, poz. 1318),

 14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw, (tekst jedn. Dz.U. 2004 Nr 204 poz. 2087 z późn. zm.),

 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

 16. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, (tekst jedn. Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.),

 17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (tekst jedn. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, (Dz.U. 1999 Nr 80, poz. 912),

 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, (Dz.U. 1996 Nr 62, poz. 287),

 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, (Dz.U. 1983 Nr 8, poz. 43, z późn. zm.),

 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, (Dz.U. 1998 Nr 148, poz. 973),

 22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, (Dz.U. 2002 Nr 70, poz. 650, z późn. zm.),

 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, (Dz.U. 2000 Nr 26, poz. 313, z późn. zm. ),

 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, (Dz.U. 1996 Nr 114, poz. 545, z późn. zm.),

 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, (Dz.U. 2004 Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.),

 26. Ustawa z dnia 11 styczna 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, (tekst jedn. Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1222), uchylony przez Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, (Dz.U. 2011 Nr 63, poz.322),

 27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, (Dz.U. 2002 Nr 217, poz. 1833, z późn. zm. ),

 28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, (Dz.U. 2005 Nr 259, poz. 2173),

 29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, (Dz.U. 2000 Nr 40, poz. 470),

 30. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (tekst jedn. Dz.U. 2011 Nr 127, poz. 721),

 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych, (Dz.U. 2009 Nr 53, poz. 439),

 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, (Dz.U. 2011 Nr 33, poz.166),

 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.),

 34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1226, z późn. zm.),

 35. Ustawa z dnia z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 167, poz. 1322 , z późn. zm.),

 36. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia, (Dz.U. 2002 Nr 236, poz.1992 ) ,

 37. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (Dz. U. 2009 Nr 14, poz.80, z późn. zm.),

 38. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania, (Dz.U. 2002 Nr 237, poz. 2015),

 39. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.),

 40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych, ( Dz.U. 2002 Nr 210, poz.1792),

 41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, (Dz.U. 2005 r. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.),

 42. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, (Dz.U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm),

 43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, (Dz.U. 1996 Nr 60, poz. 279),

 44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, ( Dz.U. 2002 Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.),

 45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym, (Dz.U. 2004 Nr 16, poz. 156),

 46. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bhp pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych, (Dz.U. 2002 Nr 81, poz. 735),

 47. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401) ,

 48. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 109, poz. 704, z późn. zm.),

 49. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, ( Dz.U. 2004 Nr 227, poz. 2298),

 50. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, ( Dz.U. 1996 Nr 62, poz. 289, z późn. zm.),

 51. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, (Dz.U. 1976 Nr 3, poz. 19, z późn. zm.),

 52. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, ( Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263),

 53. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, ( Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401),

 54. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ( Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

 55. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna, ( Dz.U. 2000 Nr 36, poz. 409),

 56. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa, (Dz.U. 1999 Nr 25, poz.226),

 57. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego, ( Dz.U. 2008 Nr 163, poz. 1020),

 58. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych, ( Dz.U. 2004 Nr 160, poz. 1669)

Polskie Normy

 1. PN-N-18002:2011 Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 2. PN-ISO-7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i obszarach użyteczności publicznej

 3. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

 4. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

 5. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy

 6. PN-75/M-69210 Zbiorniki transportowe do gazów. Barwy rozpoznawcze znakowanie

 7. PN-ISO-32:1994 Sprzęt medyczny. Butle do gazów medycznych. Oznakowanie zawartości

 8. PN-EN-45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców

 9. PN-90/0-79251 Opakowania jednostkowe z zawartością. Znaki i znakowanie

 10. PN-74/T-06260 Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze

 11. PN-79/J-0802 Źródła promieniowania jonizującego. Znaki ostrzegawcze

 12. PN-88/E-08501 Znaki bezpieczeństwa. Urządzenia elektryczne

 13. PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów

 14. PN-IEC 60363 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

 15. PN-71/B-2380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki Ogólne

 16. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1:
  Miejsca pracy we wnętrzach,

 17. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

 18. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

 19. PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

 20. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.