Państwowa Inspekcja Pracy jest pomysłodawcą programu prewencyjnego, którego celem jest stopniowa eliminacja stresu w pracy. Zadaniem programu jest informowanie pracodawców o zjawisku stresu zawodowego i jego skutkach dla firm oraz wspomaganie pracodawców w działaniach prewencyjnych i eliminacji stresu już obecnego.

Artykuły o wybranych procesach psychologii społecznej, psychologii pracy, psychologii klinicznej i międzykulturowej dotyczących życia zawodowego

Artykuły dotyczące strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Stres jest relacją adaptacyjną pomiędzy możliwościami człowieka a wymogami sytuacji, wprowadzającej brak równowagi. Odpowiedzią organizmu są zachowania zaradcze. Bywa też definiowany jako bodziec zdolny do wywoływania napięcia, reakcja organizmu na działanie stresorów lub jako relacja między organizmem a otoczeniem.

Działania prewencyjne przeciwko stresowi zawodowemu polegają m.in. na opracowaniu indywidualnego programu zarządzania stresem w zakładzie pracy. Powinien on uwzględniać działania skierowane na przedsiębiorstwo –  np. dobór zawodowy – i na pracowników – np. promowanie zdrowego stylu życia.

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych, w tym także psychospołecznych, warunków pracy. O tym jak wywiązać się z tego zadania w zakresie stresu w miejscu pracy mówią zamieszczone poniżej materiały Państwowej Inspekcji Pracy.

Obowiązkiem pracownika jest staranne i sumienne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń przełożonych oraz przestrzeganie w zakładzie zasad współżycia społecznego. O tym, jak wywiązać się z tych zadań i nie wywołać nadmiernego stresu mówią zamieszczone poniżej materiały Państwowej Inspekcji Pracy.

Znajdą tu Państwo opis kwestio-nariusza opracowanego na potrzeby kampanii. Autorem opracowania jest zespół pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Został on opracowany jako pomoc dla pracodawców przy dokonywaniu oceny cech pracy, zwłaszcza jej stresogenności.

Prezentujemy zestaw materiałów, które mogą pomóc w eliminacji stresu w zakładzie pracy. Zawiera on przy-kłady konkretnych działań podjętych przez pracodawców i pracowników z zakładów uczestniczących w kampanii Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej stresu w latach 2006-2008.


 

Strona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2013